Kính gửi:
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– Tòa án nhân dân tối cao;

– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

– Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị quý Cơ quan cho ý kiến về dự thảo Quyết định nêu trên, gồm các tài liệu:

(1) Dự thảo Quyết định ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

(2) Phụ lục 1: Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh gồm danh mục và nội dung chỉ tiêu.

(3) Phụ lục 2: Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện gồm danh mục và nội dung chỉ tiêu.

(4) Phụ lục 3: Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã  gồm danh mục và nội dung chỉ tiêu.

Ý kiến góp ý bằng văn bản của quý Cơ quan xin gửi về M88 Website, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số M88 Đăng nhập và theo địa chỉ thư điện tử: [email protected] trước ngày 22/4/2022.

(Thông tin chi tiết liên hệ chị Nguyễn Thị Thúy Mai, điện thoại: 024 7304 6666 (máy lẻ 8020); di động 0983 262 034, email: [email protected]).

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Cơ quan./.