Kính gửi:

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– Tòa án nhân dân tối cao;

– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

– Kiểm toán nhà nước;

– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê đã được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 12/11/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Nghị định quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia (dự thảo Nghị định).

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Quý Cơ quan cho ý kiến về dự thảo Nghị định nêu trên. Hồ sơ Dự thảo Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia gồm:

Ý kiến góp ý bằng văn bản của Quý Cơ quan xin gửi về Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, M88 Website, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số M88 Đăng nhập và theo địa chỉ thư điện tử: phong[email protected] trước ngày 25/9/2022.

(Thông tin chi tiết , liên hệ Đồng chí Phạm Trọng Hoạt, ĐT: 024 7304 6666 (máy lẻ 1922); DĐ: 0915 001 484).

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Cơ quan./.